Put your pony hand in! #GoodbyeDinner #MyLittlePony #RedRobin