Wearing nothing but a t-shirt. Men vs. Woman. #truefact