Downtown #Srinagar #Kashmir somewhere near Khankahi Sokhta