[Photo]: @NayaRivera and her sister @NickaylaRivera. #HAPPYTWENTYSNIXNAYA!!!!