#BEAST #Scorpio Cocok : Doojun. Hyunseung, Yoseob. Beda sifat : Dongwoon, Gikwang, Junhyung