@goldrushtodd @GoldRushGreg @GRdozerdave @FreddyDodgeGR I was in #NYC last weekend 4 my 40th B-Day, & saw #goldrushNYC