Si al Matrimonio Per Tutti 
Dolce & Gabbana
#mariagepourtous #matrimoniopertutti #marriageequality #equalmarriage