Taylor and Sara Hicks leaving the Staples centre 1/9/13 | Sari senyum ke paparazzi :D