วันที่ 9 มกราคม (1960) เป็นวันเกิดของศาสตราจารย์เซเวอร์รัส สเนป