Una Gogo Yubari jugando con Yoko Ono para @felolira