#OTH S09 premiered on 11.01.2012. I Miss #OneTreeHill :( !!! @SophiaBush @BethanyJoyLenz @ThisIsLafferty