Breakfast 4 dinner: savory, spicy shakshuka from "Jerusalem." cc: @omgyummy @fringefood @Samitamimi  #TastingJrslm