Cochancay es PAIS 
#YaTenemosPresidente 
@YaTenemosPRESI