I, personally, think my milkshake looks yummy. You may not.