WHY did I open them?! Whyyyyyy?! #SendHelp #JustOneMore