Taking #Musashino line train all the way from #Tokyo to #FuchuHonmachi via #NishiFunabashi. #railfan