ชื่นชมศูนย์ #Nissan #อุบล เอารถเข้าเช็คระยะ บริการดีมาก รอรถไม่นาน คืนขวดน้ำมันเคร่ืองให้ลูกค้าด้วย