-Mayans predicted a 2012Apocalypse? -Neil deGrasse Tyson..  #atheisthumor #atheism #atheismplus #NeildeGrasseTyson