THE Photo: @accozzaglia, @neville_park, @TOMayorFord, Doug Holyday, @paisleyrae. #WiTOpoli #topoli