#LasVegas Strip 11:31 pm PT Temp 36 degrees | Less than 30 minutes to go! #NYEVegas