#LasVegas Strip 10:59 pm PT Temp 37 degrees | 1 Hour to go!