Ken nefse shil kel l shame3 w 7ot shame3te bas :p w hay sham3et l sene lejdide in #Harisa #Lebanon