On the #morrissey tour Austin, Texas, Nov 2011, With Matt.