Ready for this Cotton Bowl to start!!! #Aggies #TAMU #AggieFootball #gigem #aggieprez