#openingday #myboys @bairdjohnny #twitterlessanthony