TIL you have to pay to park at the Royal Hospital Kilmainham. #bastards