Let me celebrate/  The wonders of this life/  That amaze me so/  #haiku #skull #napkin #life #death #faith