Okemo: Jackson Gore hello snow! Melodie on the slopes.