@breadwallace aka Teddy Ballgame & I hanging out @rumorboston @theoxfordgrp #TrapMusic #WeAreBoston #fb