ร้องเพลงแล้วทำหน้าแบบนี้ไปด้วยต้องการอัลไลจากพวกกู TAT #Kris