Ibis Bow-Ti has no pivot on the vertical tube, utilizes flexures #bike exhibit at SFO