Oscar v Javier Garrido & Alex Tettey #BoxingDay #CFC -