((Tsurugi, what are you doing w/ kinako.... /dor)) writerchan (_ _")