Khansama brought sugar canes!! Yup yup. I love them. Ganna chosseinge ab sarey. #Punjabi