Happy 38th Birthday to @AmericanIdol's @RyanSeacrest!

© Jonathan Scott Shensa Photography