Somebody vajazzled their bush. #Christmas #Brighton #Hove #NaughtyList #Bush #NotTheBand