.@55Berger @peanuttillman doing pregame routine. #nothingroutinetoday #bearstalk