Dizze is lêsten oantúgd op de krystmerk yn it teatertsjerkje fan Wier  #kbk krystbeamkykje