Slow going to the Ferrell Family Annual Retreat! #WhiteChristmas #Ohio