#Failure isn't falling down it's remaining where you've fallen.