En Route....heading off to Paris to celebrate the holidays xo @BravoTV