ตารางสาวป็อปที่ ห้อง-จับ-ตาย นะน้องๆ
เข้าปกติรอบละ 20บาท
เข้ากับสาวป็อปรอบละ 40บาท
เข้ากับสาวป็อปสองต่อสองรอบละ 150บาท