121211 #AsiaSuperShowcase - #KyuHae hugggg ♡ [cr: Oh Pitaya]