@SekarSasha baju batiknya yg dijaitin @santi_shop uda jadi loooh :)