Teleton USA takes #PayPal, go ahead and donate https://www.padrinoteletonusa.org/evento/