← Return to photo page

ตายละหวา ออกไปยืนถ่ายรูปนาทีประวัติศาสตร์ เจอหนุ่มอัจจีเรียถ่ายรูปเรา ถามว่าเรามาจากไหน เราเลยถ่ายรูปเขากลับ