Fair stubs?! Haha! Hello high school. Kulang nalang yung mga jail and kissing booths! #blastfromthepast