ttyl gonna die now #tumblrisdown #lifeisover #whytumblr #wherethebloggersat #down #2012 O.o