Yes! My Raspberry Pi rev 2 has been shipped! #rasbpi #raspberrypi