ห้องส้มเมื่อเช้าม่าม....#การไฟฟ้ามาเอง #พระพาราในห้องรวมกันแล้วประมาน 8 #กุอยากจิไหลตราย #ช็อตกึกๆ